Obchodní a produktové podmínky

Produktové podmínky FORSAGE.ECO pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Forsage.eco, z.s. se sídlem Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 08980144, spisová značka L 26662 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) vydává tyto Produktové podmínky Služby Forsage.eco („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Portálu uživatele Forsage.eco a souvisejících Služeb.

1.2 Práva a povinnosti Forsage.eco, z.s. a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://forsage.eco/kontakt.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Forsage.eco, z.s. prostřednictvím příslušného Portálu uživatele Forsage.eco, kde Forsage.eco zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2 Forsage.eco zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Portálu uživatele Forsage.eco zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Portálu uživatele Forsage.eco.

3.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Portálu uživatele Forsage.eco uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Portálu uživatele Forsage.eco.

4.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Forsage.eco, z.s., a to platební kartou online skrze platební bránu Stripe.

4.3 Cena Služeb je v Portálu uživatele Forsage.eco uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

5. REKLAMACE

5.1 Forsage.eco, z.s. přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@forsage.eco.

5.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Forsage.eco, z.s. je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Forsage.eco, z.s. zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Forsage.eco, z.s. dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Forsage.eco, z.s. či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Forsage.eco, z.s. (aniž by musel uvádět důvod). Odkaz a více informací k Vratce Uživatel najde na www.forsage.eco v patičce pod “Reklamační řád”.

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Forsage.eco, z.s. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Forsage.eco, z.s. bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.


7. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Veškerý obsah tohoto Portálu uživatele Forsage.eco je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Forsage.eco, z.s.. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob a nebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.2 Uživatel nesmí používat tento Portálu uživatele Forsage.eco nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Portálu uživatele Forsage.eco nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Forsage.eco, z.s..

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 7.7. 2020. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI FORSAGE.ECO, Z.S. (KE DNI 7.7. 2020)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) Společnost Forsage.eco, z.s. se sídlem Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 08980144, spisová značka L 26662 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.forsage.eco, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP platí i pro uzavírání kupní smlouvy jiným způsobem než přes internetový obchod prodávajícího (například e-mailem nebo telefonicky.

2. VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.forsage.eco (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil.

5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.forsage.eco. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné. Nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoliv odůvodňovat.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Pro doručení zboží mimo území České republiky mohou být mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné podmínky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, přičemž v košíku lze měnit počet kusů objednávaného zboží),

b. je-li zboží objednáváno bez registrace, tak údaje potřebné pro dodání zboží,

c. výši výsledné kupní ceny zboží, vč. daní a poplatků a způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

d. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen též jako „objednávka“).

4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně (nejpozději do tří pracovních dní) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, popř. v odůvodněných případech telefonicky, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným vhodným způsobem vzhledem ke způsobu objednání zboží u prodávajícího (např. ústně při osobním jednání).

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

kartou online skrze platební bránu Stripe

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), jež bude mít náležitosti dané zvláštním právním předpisem. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího.

6. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě .

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího nebo kterou kupující uzavírá v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se pro odstoupení od kupní smlouvy ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).

2. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího nebo jeho samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se odstoupení od kupní smlouvy VOP prodávajícího a ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.

3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 3. či o jiný případ, kdy nelze v souladu s obecnými právními předpisy od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, od smlouvy, jejímž předmětem plnění je několik druhů zboží nebo dodání několika částí do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a od smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží do 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy je účinné, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, od převzetí poslední dodávky zboží, příp. ode dne převzetí první dodávky zboží zasláno spotřebitelem v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího či na zveřejněnou adresu elektronické pošty prodávajícího, je-li toto elektronické odstoupení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem kupujícího.

5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak a práva a povinnosti stran v rozsahu účinků odstoupení od smlouvy zanikají. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do 14 pracovních dnů ode dne, v němž byl projev odstoupení doručen prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být též náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.

6. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 5. VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V. odst. 6. VOP, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud se na tom s kupujícím dohodl. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebo zjevných vad zboží nemůže být brán zřetel.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, s nimiž bude kupující seznámen před odesláním zboží.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost výslovně uvedené na obalu, přiložené k návodu věci nebo uvedené v reklamě na dané zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1919 a násl. a ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v takto stanovené lhůtě (dále jen "záruka za jakost").

5. Při uplatňování práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a nebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání běhu doby záruky za jakost zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny). Reklamační řízení u prodávajícího nesmí přesáhnout dobu 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně práva vyplývajícího ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Forsage.eco, z.s., Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno, e-mail: info@forsage.eco

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


IX. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena:

a. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Pokud se v případě sporu nedohodnou prodávající a kupující na jeho vyřešení sami, má kupující právo obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz, kde jsou mj. uvedeny postupy, náležitosti návrhu, podmínky a jiné související skutečnosti týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jež rámcově upravuje zákon o ochraně spotřebitele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4. Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího.